FLOC+C - tekutý vločkovač 20l

Kód: A12139

1 549 Kč 1 280.17 Kč
vyprodáno

Popis produktu

FLOC+C


FLOC+C je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantu na  čirení bazénové vody. Odstraňuje i ten nejjemnější zákal tím, že ho  shlukuje do pevných vloček, které se zachytí na filtru. Vysoká účinnost  je výsledkem dlouholetého vývoje společnosti ASEKO.

Pro správné dávkování přípravku FLOC+C použijte zařízení ASIN Aqua.

Dávka: 10 – 100 ml za hodinu, dávkujte kontinuálně pomocí  pomaloběžného čerpadla. 1 ml FLOC+C se vstřikuje na 1m3 vody, která  cirkuluje filtrem.
pH: doporučený rozsah pH vody v bazénu od 6,4 do 7,6.

VAROVÁNÍ

H290 – Může být korozivní pro kovy.

H319 – Způsobuje vážné podráždení očí.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P234 – Uchovávejte pouze v původním obalu.

P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 – Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy

ÚČINNÉ LÁTKY: Polyaluminiumchlorite 10%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 1327-41-9
FORMA: čistá kapalina
ÚČEL POUŽITÍ: flokulace a koagulace bazénové vody
DÁVKA: 10 - 100 ml/hodinu (podle výkonu filtračního čerpadla)
APLIKACE: dávkování zařízením ASIN Aqua

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE: Skladovat v těsně uzavřených obalech na suchém,  chladném, dobře větraném místě, chráněné před světlem, při teplotě max.  25 °C, nejnižší přípustná skladovací teplota je -10°C. Skladovat mimo  dosah tepelných a zážehových zdrojů. Chránit před přímým slunečním  svetlem.

Nádoby musí být uzavřeny tak, aby bylumožněn únik vnitřního tlaku.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

Dotaz k produktu

Produkt*
Jméno a příjmení* E-mail*
Váš dotaz*

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2023
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
0s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík