Plošná dezinfekce

Kód: PROFI-2571

669 Kč 552.89 Kč
skladem

Popis produktu

Plošná dezinfekce

Technické parametry

Content 

5 l

Kategorie produktu 

povrchový dezinfekční prostředek

Prohlášení o nebezpečnosti

  cz.actum.core.entity.product.ProductImage@2d84a22[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-07-IRRITANT_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]   cz.actum.core.entity.product.ProductImage@7ae63594[url=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/cs/GHS-02-FLAMMABLE_SY_00/image.jpg,type=Symbol Image]  

Signální slovo

pozor

Bezpečnostní upozornění GHS / H-věty
 • H 226: Hořlavá kapalina a páry.
 • H 319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení / P-věty
 • P 210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P 233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
 • P 240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
 • P 241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/zařízení do výbušného prostředí.
 • P 242: Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
 • P 243: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
 • P 264: Po manipulaci důkladně omyjte ….
 • P 280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P 303 + P 361 + P 353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P 305 + P 351 + P 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P 337 + P 313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P 370 + P 378: V případě požáru: K hašení použijte ….
 • P 403 + P 235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
 • P 501: Odstraňte obsah/obal …

Plošná dezinfekce

Alkoholické dezinfekční prostředky s antimikrobiálním účinkem. Účinný proti bakteriím, kvasinkům a hnilému viru.
Okamžitě připraven k použití, dezinfekční prostředek pro povrchy odolné proti alkoholu.

Tento text byl přeložen strojově.

Speciální funkce

 • Obsah: 5 litrů

Komentáře

Biocidní produkty používejte opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.

 EAN: 4029898051860

Dotaz k produktu

Produkt*
Jméno a příjmení* E-mail*
Váš dotaz*

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Přihlásit se k odběru novinek

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku
0s DPH

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík